Superodpočet na výskum: pred zmenou za tri roky len 45,8 milióna eur

V rokoch 2015 – 2017 si podnikatelia uplatnili 353 superodpočtov na výskum a vývoj v hodnote od 35 do takmer 2,7 mil. eur. Len 36 z nich sa o túto výhodu uchádzalo každoročne. V roku 2017 superodpočet čerpalo 80 nových subjektov – najviac ich pribudlo v priemysle a v IT sektore. Klesá podiel mikro subjektov:  v roku 2017 v obratových kategóriách dosahuje necelých 35 % a v kategóriách podľa počtu zamestnancov o málo viac ako 16 %. Dominujú subjekty so súkromným tuzemským vlastníctvom, ale ich podiel mierne klesá. V kategórii veľkých superodpočtov nad 100 tis. eur však už druhý rok prevládajú subjekty zahraničných vlastníkov.

Od roku 2018 platia zvýhodnené pravidlá čerpania superodpočtov.

Bratislava 21. novembra 2018Za rok 2017 objem superodpočtov, ktorými si daňové subjekty odpočítali zo svojho výsledného daňového základu 25 % vynaložených prostriedkov na realizáciu projektov výskumu a vývoja za účelom zvýšenia svojej konkurencieschopnosti, dosiahol výšku približne 20 miliónov eur a uplatnilo si ho 158 spoločností. V porovnaní s rokom 2015, v ktorom bola táto daňová výhoda zavedená, sa počet subjektov takmer zdvojnásobil a objem uplatneného superodpočtu vzrástol viac ako dvojnásobne. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Buraeu, s. r. o. (ďalej CRIF SK), v zoznamoch užívateľov výhody superodpočtu v roku 2017 pribudlo 80 nových podnikateľských subjektov a len 36 subjektov využilo túto daňovú úľavu každoročne. Za tri roky fungovania tohto vládneho nástroja na podporu súkromných investícií do výskumu a vývoja superodpočet znížil výsledný daňový základ podnikateľov celkovo o 45,8 milióna eur. „Tento výsledok stále nezodpovedá očakávaniam,“ hovorí Jana Šnircová, finančná analytička spoločnosti CRIF SK.

Superodpočet v roku 2017 najviac využili podnikatelia z odvetvia priemyselnej výroby. „Počet subjektov zaoberajúcich sa priemyselnou výrobou medzi užívateľmi tejto daňovej úľavy v roku 2017 po prvýkrát prevýšil polovicu, ich podiel na celkovom objeme uplatneného superodpočtu sa medziročne zvýšil zo 66 na necelých 70 %. Je potešiteľné, že takmer polovicu „nováčikov“ tvorili práve priemyselné podniky a spolu so subjektmi z IT sektora sú týmto nástrojom podpory konkurencieschopnosti zatiaľ najviac motivované,“ konštatuje Jana Šnircová. Výrazne stúpa počet subjektov so superodpočtom viac ako 100 000 eur, pričom v tejto kategórii aj v roku 2017 prevládli subjekty v rukách zahraničných vlastníkov. Užívatelia výhody superodpočtu sú sústredení najmä v krajoch západného Slovenska, naďalej zaostáva len Nitriansky kraj, kde počet subjektov v roku 2017 dokonca poklesol. Najvyššiu medziročnú dynamiku početnosti zaznamenali subjekty zo Žilinského kraja.

V roku 2017 platili ešte pôvodné podmienky pre uplatnenie tzv. superodpočtu na výskum a vývoj, ktoré dovoľovali odpočítať od základu dane 25 % hodnoty vynaložených výdavkov. Nové, výhodnejšie pravidlá čerpania superodpočtov, ktoré o. i. umožňujú  odpočítať až 100 % nákladov na výskum a vývoj, budú uplatnené až v daňových priznaniach za rok 2018.

Ako superodpočet motivoval v rokoch 2015-2017

V prvých rokoch tejto legislatívnej úpravy negatívne ohlasy z praxe prevýšili pozitívne očakávania zákonodarcu. Za jednu z hlavných prekážok uplatňovania superodpočtu sa považovala nejasnosť  legislatívneho vymedzenia – ako a na ktoré  projekty je možné si uplatniť superodpočet. Trvalo takmer dva roky, kým podnikateľská sféra k tomuto legislatívnemu ustanoveniu dostala aj metodický pokyn vypracovaný Finančným riaditeľstvom SR v apríli 2016. Podnikateľov demotivovala nutnosť vypracovať projekt a v jeho cieľoch zverejniť svoje strategické zámery, ako aj náročná ekonomická evidencia k projektu spolu s nízkou sadzbou daňovej úľavy. Zákonodarca na relatívne slabý záujem podnikateľského prostredia reagoval novelou zákona o dani z príjmov, ktorá prináša od roku 2018 do systému superodpočtu niekoľko zmien. Najpodstatnejšou je štvornásobné navýšenie superodpočtu z doterajších 25 % na 100 % vynaložených daňovo uznateľných výdavkov, aj ich medziročného nárastu. „Napriek tomu, že rok 2017 bol iba rokom čakania na zmenu, aj pôvodné podmienky uplatnenia superodpočtu prilákali 80 nových subjektov. Najviac, až 37 z nich posilnilo rady sekcie priemyselnej výroby a v divízii počítačového programovania, poradenstva a súvisiacich služieb pribudlo 19 nováčikov,“ upozorňuje Jana Šnircová, finančná analytička spoločnosti CRIF SK.

Tabuľka č. 1: Vývoj základných parametrov superodpočtu v rokoch 2015-2017

Poznámka: Za rok 2017 pracujeme so zoznamom subjektov zverejneným na webstránke FS SR k 17. septembru 2018.

Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-danovych-subjektov-kto, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Za tri roky fungovania inštitútu superodpočtu sa zrealizovalo 353 superodpočtov v celkovom objeme necelých 46 miliónov eur. Rok 2017 znamenal takmer zdvojnásobnenie počtu subjektov a takmer 2,2-násobný nárast objemu uplatnených superodpočtov oproti východiskovému roku 2015. „Každoročný výrazný prírastok dáva tušiť, že podnikateľská sféra sa síce nesmelo, ale predsa usiluje prekonávať prekážky na ceste za získaním tejto daňovej výhody, a to napriek tomu, že zvýhodnené pravidlá jej čerpania začnú platiť až od roku 2018“, konštatuje Jana Šnircová. Len 36 subjektov využilo superodpočet každoročne. Výška individuálnych superodpočtov je v každom roku veľmi variabilná – pohybuje sa v rozmedzí rádovo desiatok eur až do miliónových hodnôt. „Z hľadiska reálneho prínosu pre slovenský výskum a vývoj je potešiteľné, že každoročne dynamicky rastie počet superodpočtov s hodnotou nad 100 000 eur, hoci ich relatívny podiel zaznamenáva len pozvoľný rast. Dokonca aj 18 z nových subjektov v roku 2017 si siahlo na superodpočet nad 100 000 eur. Z nich 11 sa venuje priemyselnej výrobe,“ dopĺňa Jana Šnircová.

Zaujímavý je aj pohľad na TOP 10 superodpočtov v doterajšom období využívania tejto daňovej výhody (tabuľka 2). Tri subjekty z desiatich v ňom našli svoje miesto každoročne, hoci ich pozícia sa mení. Všetky tri sa zaoberajú priemyselnou výrobou (výroba motorových vozidiel, výroba ostatných dopravných prostriedkov a výroba elektrických zariadení). Celkový objem superodpočtu, ktorý si zatiaľ uplatnili, je uvedený v tabuľke 3.

Tabuľka č. 2: TOP 10 superodpočtov v rokoch 2015-2017Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-danovych-subjektov-kto, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Tabuľka č. 3: Najvýznamnejšie subjekty uplatňujúce si superodpočet v rokoch 2015 – 2017

Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-danovych-subjektov-kto, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Kam smeroval doterajší superodpočet

Z hľadiska očakávaných prínosov superodpočtu je podstatné, do ktorých odvetví slovenskej ekonomiky smeroval. Toto poznanie nám sprostredkuje porovnanie sekcií SK NACE v počte subjektov uplatňujúcich si superodpočet (graf 1) a objem čerpaného superodpočtu (graf 2). Superodpočet na výskum a vývoj v doterajšom trojročnom období oslovil v podstate subjekty zo štyroch sekcií národnej ekonomiky, pričom v počte užívateľov tejto daňovej výhody, ako aj v objeme jej čerpania dominujú podniky priemyselnej výroby. Oproti východiskovému roku rastie ich absolútny počet aj relatívne zastúpenie, ale ich podiel na objeme využívaného superodpočtu je mierne nižší. Ďalšie tri významnejšie sekcie: veľkoobochod a maloobchod, informácie a komunikácie a odborné, vedecké a technické činnosti sa vyznačujú pomerne nestabilným podielom na počte subjektov aj na objeme superodpočtu vo vývoji. Každoročne tiež zaznamenávajú podstatne väčší rozdiel v hodnotení podľa počtu subjektov a podľa objemu superodpočtu – prevažujú u nich superodpočty nižšej hodnoty.

Graf č. 1: Vývoj počtu subjektov v sekciách SK NACE

Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-danovych-subjektov-kto, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Objavujú sa aj netradičné a neočakávané smerovania superodpočtu, napr. v roku 2015 si uplatnilo superodpočet záujmové združenie právnických osôb CELIM SLOVAKIA a v roku 2016 spoločnosť Program spol. s r.o., zaoberajúca sa činnosťou herní a stávkových kancelárií. V rokoch 2015 aj 2016 sa o superodpočet zaujímala aj ČSOB, a.s. Stálicou v čerpaní superodpočtu je napr. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš. Naopak, za celú existenciu tohto inštitútu si ho uplatnil z prostredia stavebníctva jediný subjekt – BJ Energy, s.r.o. v roku 2016.

Graf č. 2: Vývoj objemu superodpočtu v sekciách SK NACE

Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-danovych-subjektov-kto, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Z hľadiska veľkosti subjektov každoročne mierne rastie počet subjektov do 10 zamestnancov, ale v roku 2017 ich podiel klesol z 22 % na 16,5 %. Podobná tendencia je aj pri štatistike podnikov z hľadiska obratu: počet subjektov s obratom do 2 mil. eur pravidelne rastie, ich relatívne zastúpenie v databáze žiadateľov však klesá a v roku 2017 už predstavujú len o niečo málo viac ako tretinu. V rámci nich pritom oveľa dynamickejšie rastie počet podnikov z kategórie obratu od 1 mil. eur do 2 mil. eur, počet tých najmenších (s obratom do 1 mil. eur) rastie len o 4 subjekty v roku 2016 a o 1 subjekt v roku 2017.

Superodpočet si uplatnili aj subjekty bez zamestnancov. V roku 2015 sa v zozname nachádzajú štyri: popri jednej fyzickej osobe – podnikateľovi a jednej komanditnej spoločnosti aj dve spoločnosti s ručením obmedzeným. V roku 2016 bolo až 8 subjektov bez zamestnancov, z nich dva s výskytom aj v zozname roka 2015, všetko spoločnosti s ručením obmedzeným. V roku 2017 ich bolo 7 (z toho 3 nové), z nich bolo 6 spoločností s ručením obmedzeným a 1 komanditná spoločnosť, a čerpali superodpočet v celkovom objeme 111 655,70 eur.

Štruktúra databázy žiadateľov o superodpočet z pohľadu právnej formy v podstate korešponduje so  zastúpením právnych foriem v ekonomike Slovenska, keď dominujú každoročne spoločnosti s ručením obmedzeným. V posledných dvoch rokoch dosiahli takmer 80-percentné zastúpenie. Podiel akciových spoločností klesá napriek rastu ich počtu. V roku 2017 sa objavujú medzi žiadateľmi o superodpočet aj 3 komanditné spoločnosti a 3 fyzické osoby – podnikatelia.

Z hľadiska vlastníctva v celej databáze pozvoľna klesá zastúpenie súkromných tuzemských podnikov, pričom v roku 2017 ich je 108, čo predstavuje cca 68 %. Ich relatívny úbytok nahrádzajú subjekty v rukách zahraničných vlastníkov, ktoré rastú nielen počtom, ale aj relatívnym zastúpením.

Štatistika podľa územnosprávneho členenia SR (graf 3) ukazuje sústredenosť superodpočtov v krajoch západného Slovenska, na samotný Bratislavský kraj pripadá takmer tretina počtu subjektov s rastúcim trendom. V roku 2017 vzrástol aj počet užívateľov tejto daňovej výhody z Trnavského kraja. Naopak, Trenčiansky kraj sa nepripojil k rastúcim trendom a zostáva na úrovni 19 subjektov už druhý rok po sebe. Veľmi zaostáva Nitriansky kraj, kde sa počet žiadateľov o superodpočet v roku 2017 dokonca znížil. Z krajov mimo západného Slovenska dominuje v roku 2017 Žilinský kraj vďaka najvyššej dynamike prírastku subjektov – žiadateľov.

Graf č. 3: Vývoj počtu subjektov podľa krajov SR

Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-danovych-subjektov-kto, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Rok 2017 priniesol 80 nových žiadateľov a najvyšší objem superodpočtu v doterajšej histórii

V roku 2017 si superodpočet uplatnilo 158 subjektov, z toho 36 tretíkrát a 42 druhýkrát. Spolu pripravili 637 projektov, pričom 78 subjektov sa o superodopočet uchádzalo s jedným projektom, 27 subjektov s dvoma projektmi, 9 s troma a 10 so štyrmi pojektmi. Raritou je spoločnosť Plastic Omnium Auto Exteriors, s. r. o., ktorá na celkový objem superodpočtu 1 348 528,28 eur vypracovala 87 projektov.

Napriek tomu, že rok 2017 bol ešte v znamení pôvodných podmienok čerpania superodpočtu, našlo sa 80 nových subjektov, ktoré sa rozhodli uplatniť si túto daňovú výhodu. Bolo medzi nimi 58 tuzemských subjektov a 22 subjektov v rukách zahraničných vlastníkov. Z hľadiska veľkosti pribudlo 13 mikropodnikov počtom zamestnancov a 29 mikropodnikov kategóriou obratu (do 2 mil. eur). Až 18 nových superodpočtov bolo v hodnote vyššej ako 100 000 eur. Medzi nováčikmi TOP 3 predstavujú Siemens s.r.o., Siemens Healthcare s. r. o. a Nokia Slovakia, a.s. Teší najmä štruktúra nových subjektov z hľadiska odvetvovej príslušnosti (tabuľka 4), keď až 37 nových superodpočtov smerovalo do priemyselnej výroby a priemerná výška superodpočtu v tejto sekcii dosiahla až 112 tis. eur. Ďalšou sekciou národného hospodárstva úspešnou na „nováčikov“ je sekcia J – Informácie a komunikácia, z ktorej bolo oslovených superodpočtom 20 subjektov. Ale priemerná výška superodpočtu tu dosahuje len necelých 50 tis. eur. Naopak, výškou priemerného superodpočtu prekvapuje sekcia obchodu. Vďačí za to najmä svojmu reprezentantovi Siemens Healthcare s. r. o., ktorý si uplatnil odpočet výdavkov na výskum a vývoj vo výške 1 146 767,34 eur.

Tabuľka č. 4: „Nováčikovia“ roku 2017 v čerpaní superodpočtu podľa sekcií SK NACE

Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-danovych-subjektov-kto, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Bude superodpočet nástrojom podpory koncepcie Priemysel 4.0?

V roku 2017 – aj zásluhou nových subjektov z oblasti priemyselnej výroby – výrazne vzrástol počet superodpočtov v hodnote nad 100 000 eur: z 28 na 46. Pritom prevažujú subjekty v rukách zahraničných vlastníkov (25) nad súkromnými tuzemskými (21). Týchto 46 významných superodpočtov s  objemom vyše 17,2 mil. eur predstavuje viac ako 85 % celkového objemu čerpania superodpočtu. V roku 2017 bol silným hráčom v superodpočte priemysel: 31 zo 46 superodpočtov a takmer 75 percent z celkového objemu týchto veľkých superodpočtov smerovalo do oblasti priemyselnej výroby (tabuľka 5).

Tabuľka č. 5: Porovnanie vybraných odvetví v uplatnení superodpočtu nad 100 000 eur za rok 2017

Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-danovych-subjektov-kto, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Z hľadiska štruktúry čerpania superodpočtov v rámci sekcie priemyselnej výroby (tabuľka 6) možno za najúspešnejšiu priemyselnú divíziu považovať divíziu výroby elektrických zariadení, ktorá obsadila druhé miesto nielen v počte subjektov, ale aj v objeme uplatneného superodpočtu. Počtom subjektov vedie divízia výroby strojov a zariadení, najväčšiu váhu v objeme superodpočtu dosiahla divízia výroby motorových vozidiel.

Tabuľka č. 6: Porovnanie divízií priemyselnej výroby v uplatnení superodpočtu za rok 2017

Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-danovych-subjektov-kto, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Top superodpočty v roku 2017

V rebríčku TOP 10 užívateľov výhody superodpočtu (tabuľka 7) sa v roku 2017 vyskytujú s výnimkou jedného iba veľkozamestnávatelia s minimálnym počtom zamestnancov 250 a len traja z nich sú v rukách tuzemských vlastníkov. „Aj v roku 2017 možno skonštatovať, že hoci objem superodpočtov týchto TOP 10 užívateľov sa javí ako významný v porovnaní s ostatnými subjektmi v zozname, vo vzťahu k  veľkosti ich ročných tržieb ide o zanedbateľný benefit, ktorý nepresahuje 4 %, v polovici prípadov dokonca ani 1 %,“ upozorňuje Jana Šnircová.

Tabuľka č. 7: TOP 10 superodpočtov v roku 2017

* spoločnosť zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS

Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-danovych-subjektov-kto, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Poznámka: Vzhľadom na rôzne typy účtovných závierok (3 subjekty zostavujú účtovnú závierku podľa IFRS) boli za základňu pre relatívne vyjadrenie superodpočtu zvolené tržby z realizácie produkcie.

Prvé tri roky existencie podpory slovenského výskumu a vývoja v podnikateľskej sfére prostredníctvom tzv. superodpočtu priniesli nižšie využitie tohto daňového zvýhodnenia a väčšie diskusie o prekážkach jeho uplatnenia ako zákonodarca očakával. Napriek tomu sa našlo 223 subjektov, ktoré to aspoň v jednom roku skúsili, 36 z nich dokonca každoročne. Môže nás tešiť skutočnosť, že väčšina prostriedkov z tejto daňovej úľavy smerovala do priemyselnej výroby a z tejto sekcie národného hospodárstva pribudlo v poslednom roku aj najviac jej nových užívateľov. Celkový nízky počet záujemcov o superodpočet však naznačuje, že podmienky tejto stimulácie neboli nastavené správne. „Veríme, že novelizovaná zvýšená sadzba daňovej úľavy z 25 na 100 % od roku 2018 povzbudí existujúcich a priláka aj nových záujemcov. Pri tejto výške daňovej úľavy je väčšia pravdepodobnosť, že výsledný benefit prevýši náklady administratívy a osloví aj dosiaľ váhajúcich. Pokiaľ však podnikatelia nebudú cítiť „daňovú istotu“, teda nebudú jasne vedieť, čo môžu a čo nemôžu považovať za projekt vlastného výskumu a vývoja a ktoré náklady naň sú oprávnené, určite zostane veľa neoslovených, najmä z radov malých firiem, ktoré si nemôžu dovoliť vysoké náklady na daňové analýzy a poradenstvo,“ na záver konštatuje Jana Šnircová.

O spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.:

Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Obom registrom CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje technický servis a služby klientskych centier. Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau je prevádzkovateľom významného informačného portálu Cribis Univerzálny register obsahujúceho komplexné informácie o všetkých subjektoch na Slovensku, vrátane informácií o ich platobnej disciplíne.

Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau bola založená v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF, ktorá je štvrtým najväčším prevádzkovateľom úverových registrov a systémov pre podporu úverového rozhodovania na svete.

Profil skupiny CRIF:

CRIF je globálna spoločnosť špecializujúca sa na oblasť rozvoja a riadenia úverového reportingu, obchodných informácií a systémov pre podporu rozhodovania. Bola založená v roku 1988 v talianskej Bologni. Dnes pôsobí na štyroch kontinentoch, a to v Európe, Amerike, Afrike a v Ázii, kde poskytuje svoje služby viac ako 2 400 bankovým a finančným inštitúciám. CRIF je vedúcou spoločnosťou v kontinentálnej Európe v oblasti úverových bankových služieb a je jedným z najväčších poskytovateľov medzinárodných integrovaných služieb pre riadenie obchodných a podnikateľských rizík či efektívne riadenie úverov a pre marketingové rozhodnutia. Patrí tiež k najväčším spoločnostiam, ktoré celosvetovo ponúka systémy pre podporu úverového rozhodovania.

Ďalšie informácie www.crif.sk, www.crif.com