RVR udelila výnimku na kvóty slovenskej hudby trom okruhom SRo

Rada pre vysielanie a retransmisiu posúdila žiadosti Rozhlasu a televízie Slovenska a udelila výnimky na uplatňovanie stanoveného podielu slovenskej hudby vo vysielaní. Zákonná kvóta sa tak nebude vzťahovať na rozhlasové okruhy Rádio Patria a Rádio Devín. Pre Rádio Pyramída, v súlade so žiadosťou vysielateľa, platí len čiastočná výnimka – z podielu nových slovenských hudobných diel.  Výnimky Rada vysielateľom udelila na obdobie roka 2018.