Poistenci Union zdravotnej poisťovne zhodnotili slovenské nemocnice

Naše nemocnice si v očiach poistencov Unionu tento rok pohoršili. Vyplýva to z prieskumu spokojnosti hospitalizovaných pacientov v roku 2018, ktorý každoročne realizuje Union zdravotná poisťovňa.

V porovnaní s prieskumom z minulého roku, kedy dostali ústavné zdravotné zariadenia od poistencov priemernú známku 1,65, si tento rok v ich očiach nemocnice pohoršili a ohodnotili ich známkou 1,79. Poistenci hodnotili anonymne a zdravotnícke zariadenia dostávali v prieskume známky od 1 po 5. „Názory a osobné skúsenosti našich poistencov sú pre nás dôležitým zdrojom informácií a spätnej väzby. Prostredníctvom našej internetovej aplikácie si môžu poistenci porovnať nemocnice a ich oddelenia, a to nielen čo sa týka spokojnosti pacientov, ale aj z pohľadu ostatných indikátorov kvality,“ uviedla Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne.  Tento rok najlepšie z prieskumu spokojnosti poistencov Unionu vyšli nemocnice v Žilinskom kraji, nasleduje Košický a Banskobystrický kraj. 

Medzi fakultnými a univerzitnými nemocnicami boli najlepšie ohodnotené Univerzitná nemocnica Martin, nasleduje Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok a na tretej priečke sa umiestnila FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici s priemernou známkou za všetky tri nemocnice 1,59. Na prvých troch priečkach medzi špecializovanými nemocnicami sa umiestnili Kardiocentrum Nitra, Clinica orthopedica Bratislava a Národné rehabilitačné centrum Kováčová s priemernou známkou 1,04. Zo všeobecných nemocníc sa najlepšie umiestnili Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní Bratia, Nemocnica svätého Michala a Nemocnica na okraji mesta v Partizánskom s priemernou známkou 1,25. Prvenstvo medzi tromi srdcovocievnymi, ako aj  tromi onkologickými ústavmi v oboch prípadoch obhájil východ Slovenska.

Oproti minulému roku poistenci Union zdravotnej poisťovne, ktorí boli v roku 2018 hospitalizovaní, hodnotili o niečo horšími známkami skoro všetky otázky. Poistenci boli spokojnejší len s dĺžkou hospitalizácie, ktorá bola podľa ich názoru primeraná k ich zdravotnému stavu. Podľa pacientov sú najväčšie nedostatky, rovnako ako aj v minulosti, v kvalite stravy a v kvalite ubytovania. Pacienti boli o niečo menej spokojní aj s informáciami od ošetrujúcich lekárov a sestier.

Rovnako menšiu spokojnosť vyslovili aj so správaním lekárov a sestier. Podľa dobrovoľne vyplnených komentárov našich poistencov v dotazníku, sa na správaní zdravotníckych pracovníkov odzrkadľuje ich celkový nedostatok a prepracovanosť.

„Klesajúca spokojnosť pacientov a jej príčiny len akcentujú naliehavosť potreby realizácie stratifikácie slovenských nemocníc. Projekt je pripravený s cieľom zvýšiť počet zdravotníckych pracovníkov na jedného pacienta i zdroje do nemocničnej infraštruktúry. Veríme, že spolu so zvýšenou bezpečnosťou a kvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti prinesie aj zásadne zvýšenú spokojnosť liečených pacientov,“ zdôraznila Elena Májeková.

Podrobnejšie informácie z prieskumu spokojnosti pacientov, vyhodnotenie indikátorov kvality za rok 2018, ako aj vyhodnotenie vlastných indikátorov kvality Union zdravotnej poisťovne je možné nájsť na internetovej stránke https://www.union.sk/indikatory-kvality-poskytovatelov-zs.