OTP READY Nadácia otvorila v Trnave centrum finančného vzdelávania

OTP READY Nadácia otvorila v Trnave 1. júna 2018 centrum finančného vzdelávania s názvom OK Centrum, ktoré je určené pre žiakov základných a stredných škôl. Podpora zo strany Európskeho fondu regionálneho rozvoja a programu spolupráce Interreg umožní zúčastniť sa na školeniach ešte väčšiemu počtu  žiakov z celého Slovenska.

Centrum finančného vzdelávania OTP READY Nadácie prichádza s unikátnym konceptom školení pre žiakov, v rámci ktorých na jednoduchých príkladoch a prípadových štúdiách lepšie spoznajú hodnotu peňazí a naučia sa správne narábať s nimi. Pre školy z celého Slovenska ponúkame jednodňové výlety za hranice všedného vyučovacieho dňa. Náklady na školenia a dopravu sú pre školy plne hradené zo zdrojov Fondu regionálneho rozvoja a z prostriedkov Európskej únie.

Naším cieľom je poskytnúť deťom zážitok z poznania nových vecí. Moderné, hravé a interaktívne metódy výučby dopĺňa aj samotné grafické stvárnenie priestorov. Na každom kroku sa žiaci zaujímavým vizuálnym spôsobom dozvedia nové poznatky o ekológii, peniazoch, finančných pojmoch, sebapoznaní, ale aj o motivácii a kreativite.

Program finančného vzdelávania pre žiakov základných a stredných škôl sa ešte v tomto roku rozšíri aj o vzdelávanie pedagógov a rodičov, ktorí budú pomáhať ešte rýchlejšiemu šíreniu osvety v tejto oblasti. Východiskovým bodom pre túto myšlienku bolo stretnutie študentov, pedagógov, rodičov a školiteľov so zástupcami OTP READY Nadácie a materskej nadácie OTP Fáy András v októbri minulého roku. Na pôde univerzity J. Selyeiho sme spolu diskutovali o nových témach, trendoch a interaktívnom prístupe k vzdelávaniu mladých ľudí.

Finančné vzdelávanie OTP READY Nadácie prebieha nielen v slovenskom jazyku, ale aj na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Osobitnou kategóriou vyžadujúcou špeciálne prístupy sú školenia pre žiakov so zrakovým, sluchovým, mentálnym alebo telesným postihnutím.

Lektori OTP READY Nadácie od svojho vzniku v roku 2015 už navštívili 97 škôl a školili viac ako 7 600 žiakov. Otvorením OK Centra sa táto kapacita významne zvýši. Do konca roka tak chceme prekročiť hranicu 9 000 žiakov, ktorí absolvovali kurzy.

Veríme totiž, že finančná gramotnosť vyrastajúcej generácie je kľúčom k ich úspešnému životu v dospelosti. Snažíme sa takto pomôcť vychovať generáciu, ktorá vie zodpovedne spravovať svoje financie a správne sa rozhodovať vo finančných otázkach.

TS – OTP READY Nadacia otvorila v TT centrum finančného vzdelávania pod názvom OK Centrum