OTP Banka k 31.3.2017 medziročne zvýšila svoj prevádzkový zisk o 16%

Napriek prostrediu nízkych úrokových sadzieb a silnej konkurencii banka v 1. Q. 2017 medziročne zlepšila svoju prevádzkovú efektívnosť definovanú pomerom prevádzkových nákladov a výnosov o 4 percentuálne body na hodnotu 64%. Prevádzkový hospodársky výsledok sa medziročne zvýšil o 16%, najmä vďaka rastu čistých príjmov z poplatkov a provízií o 39% a zníženiu prevádzkových nákladov o 5%.

Z dôvodu konzervatívnejšieho posudzovania kvality svojho úverového portfólia banka medziročne zvýšila náklady na krytie úverových rizík o 44%.

Čo sa týka obchodu, najväčšiu dynamiku sme zaznamenali v segmente mikropodnikateľov s rastom úverového portfólia až o 33%. Medziročne sa zvýšil aj podiel spotrebných úverov o 5% a aktuálne dosiahol už takmer 17% z úverového portfólia. Na strane záväzkov banka ďalej znižovala objem drahších termínovaných vkladov od klientov v prospech výrazne lacnejších zdrojov financovania.

Banka dosiahla pomer úverov a vkladov (vrátane emitovaných cenných papierov) vo výške 89%. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zostal tento ukazovateľ na rovnakej úrovni.

OTP Banka splnila všetky európske a národné legislatívne požiadavky v oblasti kapitálu a k 31.3.2017 dosiahla primeranosť vlastných zdrojov na úrovni 13,1% a primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) vo výške 11,1%.

Kontakt pre médiá:
Róbert Varšányi Marketing, PR a DM
OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava e-mail: varsanyi@otpbanka.sk, mobil: +421 904 755 149
www.otpbanka.sk

TS_OTP_Banka_hospodarske_vysledky_Q1_2017