Informácie zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na zasadnutí dňa 24. 10. 2018 sa Rada pre vysielanie a retransmisiu uzniesla:

 • uložila sankcie – pokutu 2 500 eur za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (zreteľné informovanie
  o umiestňovaní produktov na začiatku, na konci programu a pri jeho pokračovaní po prerušení) a upozornenie na porušenie zákona za porušenie § 35 ods. 2 ZVR (zaraďovanie reklamných šotov iba medzi jednotlivé časti podujatia alebo počas prestávok v ňom) vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) v súvislosti s vysielaním priameho prenosu športového podujatia ACB MAA 84:Toledo vs. Vegh dňa 7. 4. 2018;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť
  a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov
  a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Nová Dubnica – starý prístup II. v programe Občan za dverami dňa 15. 4. 2018;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi 1. Humenská, a.s. (programová služba Humenská televízia) za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (vysielanie v súlade s udelenou licenciou) a § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Humenská radnica informuje v dňoch 22. 2. a 4. 3. 2018;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním programu Reflex (príspevok o sexuálnom zneužívaní detí) dňa 19. 7. 2018;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 8. 9. 2018 o cca 20:12 hod. odvysielal program Mafstory označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • začala správne konanie voči spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o. vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 ZVR v súvislosti s možným vysielaním programovej služby PuTV bez udelenej licencie.