Facebook úspešne vyhráva v boji proti falošným správam na internete

Dve ame­rické uni­ver­zity, v Stan­forde a New Yorku, pracovali na štúdii, ktorá ana­ly­zo­vala rých­losť a spô­sob boja sociálnych sietí proti tzv. fake news. Z výsledkov štúdie vyplynulo, že dvo­j­ica naj­po­pu­lár­nej­ších so­ciál­nych sietí sú­čas­nosti, Twit­ter a Fa­ce­book, bola naj­viac pod úto­kom fa­loš­ných správ kon­com roka 2016. Potom sa počet falošných správ začal na Facebooku znižovať, čo súviselo najmä s včasným nahlasovaním a blokovaním nepovoleného obsahu či systémom, ktorý dokázal zabrániť šíreniu falošných správ zmenou názvov portálov.

Čítajte na: https://www.startitup.sk/facebook-uspesne-vyhrava-v-boji-proti-falosnym-spravam-na-internete/