Demografická analýza Facebooku: ostať alebo odísť z platformy?

Eric P.S. Baumer z Univerzity Lehigh v USA analyzoval dáta získané z telefonického prieskumu, ktorých otázkou bolo zotrvanie, resp. odchod užívateľov zo sociálnej siete Facebook. Baumer zisťoval, ako socioekonomické faktory domácnosti ovplyvňujú využívanie sociálnych sietí.

Čítajte na: https://phys.org/news/2018-07-facebook-demographic-analysis.html