Bo­he­mian Rhap­sody rozbíja kasu s rekordnými tržbami aj u nás

Snímka ref­lek­tu­júca ži­vot le­gendy Fred­dieho Mer­cu­ryho val­cuje reb­ríčky náv­štev­nosti kín po celom svete a vý­nim­kou nie je ani Slo­ven­sko. Podľa pre­hľad­ných úda­jov Únie fil­mo­vých distribúto­rov Slo­ven­skej re­pub­liky Bo­he­mian Rhap­sody u nás jed­no­značne ve­die. Po šies­tich týždňoch na plát­nach kín film do­kopy vi­delo viac ako 273-ti­síc di­vá­kov a cel­kové tržby do­siahli hod­notu 1 656 230 eur.