12 minút reklamy za hodinu skončí, televízie sa budú riadiť podľa nových pravidiel

Do­te­raz pla­tilo, že re­klamné spoty mohli tvo­riť 12 mi­nút z ho­di­no­vého vy­sie­la­nia te­le­ví­zií. Nové pra­vidlá majú dať mož­nosť vy­sie­la­te­ľom fle­xi­bilne roz­ho­do­vať o množ­stve re­klamy, ktorú majú k dis­po­zí­cií vy­užiť tak ako po­čas dňa, tak aj po­čas dô­le­ži­tého prime timu. Pri no­vin­kách budú mať mé­diá v člen­ských štá­toch cel­kom 21 me­sia­cov na to, aby ich im­ple­men­to­vali.

Čítajte na: https://www.startitup.sk/12-minut-reklamy-za-hodinu-skonci-televizie-sa-budu-riadit-podla-novych-pravidiel/